Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku".

Privatumo politika
Sutinku

PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika apibrėžia "Kaita Group", vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei interneto svetainės www.newton.lt veikimo sąlygas.

PRIVATUMO POLITIKA

 

Ši privatumo politika apibrėžia “Kaita Group” vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei interneto svetainės www.newton.lt veikimo sąlygas.

Šia privatumo politika vadovaujasi ir naudojasi “Kaita Group” įmonių grupės įmonės ir su “Kaita Group” susijusios įmonės.

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. “Kaita Group” užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
    • Šioje Politikoje naudojamos sąvokos:Asmens duomenys– bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
    • Duomenų valdytojas– “Kaita Group”, kodas: 304602224, buveinės adresas: Upės g. 21, Vilnius;
    • Duomenų subjektas– Bendrovės klientas – bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.
  2. Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.